Zmena priezviska po rozvode – postup

Rozviedli ste sa a už nechcete mať s Vaším bývalým manželom nič spoločne?

Priezvisko, ktoré aktuálne používate, je priezviskom Vášho exmažela a jeho ďalšie používanie je pre Vás neprijateľné? Kladiete si otázku, aký je postup pri zmene Vášho priezviska po rozvode?

Potešíme Vás, potrebný postup pri zmene priezviska po rozvode je veľmi jednoduchý.

Čo hovorí zákon?

Ustanovenie § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 36/2005 Z. z o rodine v znení neskorších ustanovení upravuje, že „Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva príslušnému matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.“

Zákon túto možnosť samozrejme dáva aj manželovi, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko.

Lehota ako aj spôsob sú v tomto prípade je rovnaké; takže máte lehotu tri mesiace po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva na to, aby ste príslušnému matričnému úradu oznámili, že upúšťate od používania spoločného priezviska.

Postup pri zmene priezviska po rozvode

Spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode Vášho manželstva, Vaším sobášnym listom, rodným listom a ako aj dokladom totožnosti sa v čase úradných hodín dostavíte na miestne príslušný matričný úrad, kde vyplníte tlačivo s názvom „Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska“ alebo tiež nazývané „Oznámenie o späťvzatí priezviska po rozvode“.

Pozor
Zmena priezviska po rozvode nie je spoplatnená žiadnym správnym poplatkom.

Následne na základe podaného vyplneného tlačiva a po predložení vyššie uvedených dokladov matrika vykoná zmenu zápisu v matričnej knihe vo vzťahu k Vášmu priezvisku.

Pozor
Príslušný matričný úrad je povinný vykonať zmenu Vášho priezviska po rozvode manželstva v lehote 30 dní odo dňa podania žiadosti.

V prípade, ak nemáte čas na to, aby ste sa osobne dostavili na príslušný matričný úrad alebo tento úrad je od Vášho aktuálneho bydliska ďaleko, môžete žiadosť o zmenu priezviska po rozvode spolu s príslušnými dokladmi doručiť príslušnému matričnému úradu aj prostredníctvom pošty.

Autor: JUDr. Tijana Ćećezová, advokát