Rozvod manželstva s medzinárodným prvkom

V právnej praxi sa často stretávame so situáciou, kedy nás oslovia klienti v súvislosti s rozvod ich manželstva, pričom ani jeden z manželov nie je občanom Slovenskej republiky, ale spoločne žijú na území Slovenskej republiky, resp. jeden z manželov je cudzinec, alebo manželia sú síce slovenskí štátni občania, avšak trvale žijú v cudzine. Preto sme pre vás pripravili tento článok, ktorý by vám mal napomôcť zorientovať sa v danej problematike a v prípade, že ste sa už rozhodli definitívne pre rozvod manželstva, poskytnúť Vám zorientovanie v právnej úprave vzťahujúcej sa na rozvod manželstva s medzinárodným prvkom.

Základná úprava

Zrušenie manželstva rozvodom sa spravuje právnym poriadkom štátu, ktorého občanmi sú manželia v čase začatia konania. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva právnym poriadkom slovenským. Z citácie § 22 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov vyplýva, že pri posudzovaní právneho poriadku, ktorý sa bude na rozvod manželstva aplikovať, je smerodajným štátne občianstvo rozvádzajúcich sa manželov v dobe podania návrhu na rozvod manželstva. Podľa právneho poriadku určeného v zmysle tejto kolíznej normy, bude potrebné posúdiť, či budú dané týmto právnym poriadkom stanovené dôvody na zrušenie manželstva rozvodom a v prípade splnenia tých podmienok rozhodnúť o jeho zrušení.

Avšak, ak by o rozvod manželstva žiadali príslušníci štátu, ktorých domovský právny poriadok nepripúšťa rozvod, slovenský súd by nemal právomoc rozhodnúť, pretože by jeho rozhodnutie nebolo uznané v domovskom štáte manželov. To však neplatí, ak manželia alebo aspoň jeden z nich žije na území Slovenskej republiky dlhší čas, spravidla viac ako 6 mesiacov. V takomto prípade možno aplikovať ustanovenie § 22 ods. 2 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Kedy rozhoduje o rozvode slovenský súd?

Vo vzťahu k právomoci slovenských súdov rozhodovať o rozvode manželstva s tzv. cudzím prvkom, je táto právomoc daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom, a to aj vtedy, keby nebol na území Slovenskej republiky miestne príslušný súd, napr. z dôvodu, že manželia žijú trvale v cudzine.

Ak ani jeden z manželov nie je slovenským občanom, je právomoc slovenských súdov daná v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ak:

  1. aspoň jeden z manželov má pobyt na území Slovenskej republiky a ak sa môže rozhodnutie súdu uznať v domovských štátoch oboch manželov,
  2. aspoň jeden z manželov má v Slovenskej republike pobyt po dlhší čas,
  3. ide o neplatnosť manželstva, ktoré sa má podľa slovenského práva vysloviť i bez návrhu, pokiaľ manželia tu žijú /napr. prípad bigamie – existencia viacerých manželstiev tej istej osoby/.

Právomoc vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva je upravená aj v nariadení Rady Európskeho spoločenstva č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

V zmysle čl. 3 predmetného nariadenia majú vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva právomoc súdy členského štátu:

  1. na ktorého území: majú manželia obvyklý pobyt, alebo manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo má odporca obvyklý pobyt, alebo v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym občanom tohto členského štátu alebo, ak ide o Veľkú Britániu a Írsko, má tam „domicil“,
  2. ktorého štátnymi občanmi sú obaja manželia alebo, ak ide o Veľkú Britániu a Írsko, ak tam majú obaja manželia svoj „domicil“. Súd, ktorý koná podľa predchádzajúceho ustanovenia, má tiež právomoc konať o vzájomnom návrhu, ak patrí do predmetu úpravy tohto nariadenia.

Záver

Rozvod manželstva, v ktorom existuje tzv. medzinárodný prvok určite nepredstavuje záležitosť, ktorá sa dá vyriešiť podobne ako manželstvo dvoch slovenských občanov žijúcich na území Slovenskej republiky. Preto by ste nemali túto záležitosť preceniť.

V prípade, ak ste sa definitívne rozhodli pre rozvod vášho manželstva a nachádza sa v ňom medzinárodný prvok, neváhajte nás prosím kontaktovať za účelom dohodnutia si osobnej konzultácie v súvislosti s vyriešením vašej právnej záležitosti.

Autor: JUDr. Tijana Ćećezová, advokát