Návrh na rozvod manželstva – ako na to?

Po niekoľkých rokoch šťastného manželstva s vaším partnerom ste sa dostali do stavu, kedy si s ním prestávate rozumieť, vaše životné názory ako aj názory na výchovu detí sa vo veľkej miere začínajú odlišovať a nedokážete sa postarať spoločne o vašu domácnosť.

Po večeroch sa zamýšľate, či vaše manželstvo má ešte zmysel alebo či ho radšej ukončíte?

V prípade, ak ste sa rozhodli rozviesť s vašim manželom a neviete ako postupovať v tejto súvislosti a vypracovať  rozvodové papiere, prinášame vám tento článok.

Všeobecne o manželstve a jeho zrušení

Manželstvo predstavuje zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených v zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch, pričom súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva (žiadosti o rozvod manželstva)

Nevyhnutné náležitosti návrhu na rozvod manželstva (žiadosti o rozvod manželstva) upravuje zákon č. 160/2015 Z.z Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.

Návrh na rozvod manželstva (žiadosť o rozvod manželstva) musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • označenie vecne a mieste príslušného súdu,
 • označenie účastníkov konania o rozvod manželstva,
 • vec, ktorej sa návrh týka,
 • čo návrh sleduje (petit)
 • podpis a dátum navrhovateľa.

Komu sa návrh na rozvod manželstva podáva

Vypracovaný návrh na rozvod manželstva je potrebné podať vecne a mieste príslušnému súdu. Týmto súdom je súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich.

Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.


Objednajte si konzultáciu s advokátom

Označenie účastníkov konania o rozvod manželstva

Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú obaja manželia.

Manžel, ktorý podáva návrh na rozvod manželstva je označovaný ako navrhovateľ a druhý manžel, voči ktorému smeruje návrh na rozvod, je označovaný ako odporca.

Pozor
Pri oboch účastníkoch konania o rozvod manželstva je potrebné uviesť ich identifikačné údaje, a to v rozsahu meno a priezvisko účastníka, trvalý pobyt, dátum narodenia (prípadne rodné číslo) Odporúčam vám uviesť aj štátnu príslušnosť účastníka konania, e-mailový a telefonický kontakt.

Opísanie rozhodných skutočností pre rozvod manželstva

V návrhu na rozvod manželstva je potrebné, aby ste podrobne a pravdivo opísali vznik a priebeh manželstva. V tejto súvislosti uvediete, kedy a ako začali problémy a nezhody vo vašom manželstve a aká je príčina rozvratu manželstva, pre ktorú už manželstvo nemôže plniť svoj účel a nie je možné očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Petit návrhu na rozvod manželstva

V petite (t.j. toho, čoho sa návrhom domáhate) musíte uviesť, že sa dožadujete, aby súd vaše manželstvo rozviedol.

V prípade, ak sú účastníci konania o rozvod manželstva rodičmi maloletých detí, tak konanie o rozvod manželstva je zo zákona spojené aj s úpravou práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode.

V takomto prípade je potrebné, aby samotný petit obsahoval aj nasledovné skutočnosti:

 • komu budú zverené maloleté deti do osobnej starostlivosti na čas po rozvode,
 • aká bude úprava styku rodičov k maloletým deťom,
 • aká bude výška výživného a ku ktorému dňu bude toto výživné splatné,
 • kto bude zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok.

Prílohy k návrhu na rozvod manželstva

K návrhu na rozvod manželstva/žiadosti o rozvod manželstva je potrebné pripojiť sobášny list manželov, rodné listy maloletých detí ako aj ďalšie dôkazy, ktoré preukazujú tvrdenia uvedené v návrhu/žiadosti.

Za účelom preukázania rozhodných skutočností je možné označiť aj svedkov a požiadať súd o ich predvolanie na pojednávanie za účelom vykonania ich výpovedí.

Počet vyhotovení návrhu na rozvod manželstva

Návrh sa podáva v dvoch vyhotoveniach, tak aby jedno vyhotovenie bolo určené pre príslušný súd a jedno vyhotovenie pre druhého manžela.

Pozor
V prípade, ak predmetom konania o rozvod manželstva bude aj úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvod, je nutné návrh doručiť v troch vyhotoveniach.

V rovnakom počte predložte aj jednotlivé prílohy uvedené v návrhu na rozvod manželstva.

Ako podať žiadosť o rozvod manželstva

Návrh na rozvod manželstva/žiadosť o rozvod manželstva môžete podať osobne do podateľne príslušného súdu alebo prostredníctvom pošty.

Podať tento návrhu môžete aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty, avšak v prípade, ak ho podáte bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné, aby ste návrh spolu s príslušnými prílohami doručili súdu aj v listinnej podobe, a to v lehote 10 kalendárnych dní.

Súdny poplatok

S konaním o rozvod manželstva je spojená aj poplatková povinnosť v podobe zaplatenia súdneho poplatku vo výške 66,00 EUR.

Tento súdny poplatok je možné zaplatiť v rôznych formách, napr. v podobe priloženého e-kolku zakúpeného na pošte alebo v kolkomate.


Rada na záver

Po prečítaní tohto článku si možno poviete, že svojpomocne si zabezpečiť celý rozvod manželstva je ľahký. Tu si vás však dovolíme upozorniť, že nemusí to byť tak, ako sa to na prvý pohľad zdá a je lepšie, aby ste sa nechali zastupovať v rozvodovom konaní kvalifikovaným advokátom.

V tejto súvislosti si vám dovolíme uviesť dôvody, prečo je lepšie mať v rozvodovom konaní po svojom boku advokáta:

 • advokát vám v prípade nepríjemného rozvodu ponúka určitý ochranný štít medzi vami a vaším partnerom – všetka korešpondencia, kontakt medzi rozvádzajúcimi sa manželmi môže byť smerovaný na advokátsku kanceláriu, čo vám značne emočne a psychický pomôže,
 • advokát pripraví všetky listiny tak, aby ich nebolo potrebné dodatočne opravovať, čím vám ušetrí nielen nervy a čas ale aj v konečnom dôsledku prípadné finančné prostriedky,
 • advokát pozná prostriedky na urýchlenie rozvodového konania,
 • v praxi súd lepšie pristupuje k strane, ak je zastúpená advokátom,
 • advokát má taktiež lepšie informácie vo veci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa a dokáže Vám pripraviť návrh rodičovskej dohody, ktorá bude v záujme maloletého dieťaťa, a ktorú súd následné schváli,
 • v neposlednom rade je to Váš advokát, kto Vám je v tejto situácii oporou a dôverníkom.

Objednajte si konzultáciu s advokátom

Autor: JUDr. Martin Bajužík, advokát

Zdroj: pravovpraxi.sk