Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

vzniká ako spoločný majetok medzi manželmi po uzatvorení manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa týka všetkých vecí, ktoré buď jeden z manželov alebo obaja spoločne získali počas trvania manželstva.

V bezpodielovom majetku manželov môže byť všetko, čo je predmetom vlastníctva a čo nadobudol každý z manželov za trvania manželstva okrem:
  • vecí získaných darom alebo dedičstvom,
  • vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z nich.

Existencia bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa viaže na vznik a trvanie samotného manželstva. Len vo výnimočných zákonom stanovených prípadoch je možný zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania ich manželstva, avšak na základe právoplatného súdneho rozhodnutia.

Po zániku manželstva je potrebné vykonať majetkové vysporiadanie manželov po rozvode. Tento spoločný majetok manželov sa vyporiadava na základe princípov stanovených zákonom. Deľba majetku po rozvode na základe dohody alebo súdnou cestou je možné len do troch rokov od rozvodu (zániku) manželstva.

Ak ste sa aj Vy dostali do situácie, kedy potrebujete s Vaším bývalým partnerom zabezpečiť rozdelenie majetku po rozvode , neváhajte využiť právne služby našej advokátskej kancelárie.

Náš advokát Vám pomože pri majetkovom vysporiadaní po rozvode Vášho manželstva.

V rámci právnych služieb našej advokátskej kancelárie v súvislosti s vyporiadaním BSM Vám radi poskytneme:
  • právne poradenstvo súvisiace s riešením Vášho problému,,
  • právne zastupovanie pri mimosúdnom vyriešení veci (vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM),
  • právne zastupovanie počas celého súdneho konania až do právoplatného skončenia veci samej (vypracovanie návrhu na vyporiadanie BSM, príslušných vyjadrení a iných podaní ako aj prípadného odvolania).

Máte záujem o právne služby v súvislosti s vyporiadaním Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Kontaktujte nás.

    [recaptcha]