Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj „BSM“) je forma spoluvlastníctva k veci, ktoré môže vzniknúť len medzi manželmi. Inštitút BSM v našom právnom poriadku upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 143 až § 151.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

 Výnimkou sú veci, ktoré do BSM nepatria:

  • vecí získané dedičstvom /napr. ak jeden z manželov po uzavretí manželstva zdedil určitú vec, táto zdedená vec nebude patriť do BSM, ale do výlučného vlastníctva manžela, ktorý dedil/
  • veci získané darom,
  • vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov,
  • vecí vydanné v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

BSM prestavuje spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Je preňho charakteristické, že manželia nemajú určenú veľkosť podielov na spoločnej veci.

Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne a rovnako spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, v opačnom príde je právny úkon neplatný. Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

BSM vzniká uzavretím/vznikom manželstva a zaniká zánikom manželstva.

Vo výnimočných prípadoch, za splnenia zákonom ustanovených dôvodov, sa môže stať, že bezpodielové spoluvlastníctvo zanikne počas trvania manželstva. Ide napr. o prípady, kedy ďalšie trvanie BSM by bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Autor: JUDr. Tijana Ćećezová, advokát